Pravilnik o upotrebi

1. John Deere International GmbH je kompanija registrovana u Švajcarskoj čije registrovane kancelarije se nalaze na adresi Rheinweg 11, CH- 8200 Schaffhausen. Generalni zastupnik za John Deere u Republici Srbiji je Res Trade International d.o.o. Novi Sad, Bulevar Vojvode Stepe 22, registrovana u Republici Srbiji.

2. John Deere - ova šema zelene i žute boje, simbol jelena u skoku i John Deere zaštitni su znaci Deere & Company.

3. Autorsko pravo Deere & Company i Res Trade International d.o.o.. Sva prava su zakonski zagarantovana. Deere & Company i Res Trade International d.o.o. zadržavaju vlasništvo nad svim pravima, naslovima i interesima u svim autorskim pravima u svim dokumentima, tekstovima, slikama i softveru koji pripadaju Deere & Company i Res Trade International d.o.o..  

4. Pojedincima je dozvoljeno da elektronskim putem kopiraju materijal objavljen na ovom sajtu i da ga štampaju samo u svrhu ličnog informisanja pod uslovom da se i informacija o autorskim pravima i dopuštenje na kopijama nalaze i pod uslovom da nisu vršene nikakve izmene materijala. Res Trade International d.o.o. ima dozvolu da kopira elektronskim putem materijal objavljen na ovom sajtu i da ga štampa za svoje kupce i potencijalne kupce, pod uslovom da se na kopijama nalazi informacija o autorskim pravima i dopuštenje i pod uslovom da nisu vršene nikakve izmene materijala.  

5. Nije dozvoljeno prenošenje fajlova sa ovog Web sajta i bilo kakvih modifikovanih verzija bez izričite pisane saglasnosti i dozvole Res Trade International d.o.o., a uz saglasnost Deere & Company.  

6. Nije dozvoljeno sačiniti kopiju ovog sajta.  

7. Prenošenje materijala sa ovog Web sajta neće biti protumačeno kao garantovanje prava na bilo koji patent, autorsko pravo ili zaštićeni znak koji je vlasništvo ili je pod kontrolom Deere & Company i Res Trade International d.o.o., osim ako to nije izričito navedeno na ovom Web sajtu.  

8. Res Trade International-u d.o.o. možete poslati komentare, pitanja, predloge ili ideje vezano za ovaj Web sajt. Ukoliko to učinite, saglasni ste sa tim da takva informacija poslata Res Trade International-u d.o.o. nije poverljiva, pa s toga Res Trade International d.o.o. nije obavezan da tu informaciju drži u tajnosti i da nije obavezan da odgovori. Res Trade International d.o.o. biće slobodan da upotrebi informaciju koju ste poslali u svaku svrhu, uključujući ali ne ograničavajući se na unapređivanje, osmišljavanje i marketing Web sajtova na osnovu takve informacije. Res Trade International d.o.o. takođe može reprodukovati, obelodaniti i distribuirati informaciju bez ograničenja.  

9. Ovaj Web sajt je postavljen pre svega za korišćenje od strane Res Trade International d.o.o., kupaca i potencijalnih kupaca. Moguće je da neće svi Web sajtovi ili usluge na koje se ove odredbe odnose biti na raspolaganju, te Res Trade International d.o.o. može menjati Web sajtove i usluge opisane na ovom Web sajtu u bilo koje vreme. Na ovom Web sajtu moguće je naići na nepreciznosti i informacije koje na ovom Web sajtu mogu biti periodično menjane. Proverite informacije kod Res Trade International d.o.o. pre nego što informaciju datu na Web sajtu shvatite kao konačnu.  

10. Informacija na ovom Web sajtu data je „kao što jeste“ bez ikakve garancije, izričite ili izvedene. Res Trade International d.o.o. neće imati nikakvu odgovornost za greške i propuste na ovom Web sajtu.  

11. Na odredbe navedene na ovom Web sajtu primenjivaće se zakonske odredbe Republike Srbije, a nadležan je sud u Novom Sadu.

RTI d.o.o.
John Deere Serbian Distributor
Bulevar Vojvode Stepe 22, Serbia
Telefon: 021 488 30 33
Fax: 021 488 30 90
info@rti.rs

www.rti.rs