Pravilnik o upotrebi

1. John Deere International GmbH je kompanija registrovana u Švajcarskoj čije registrovane kancelarije se nalaze na adresi Rheinweg 11, CH- 8200 Schaffhausen. Generalni zastupnik za John Deere u Republici Srbiji je RTI DOO NOVI SAD, Bulevar Vojvode Stepe 22, registrovana u Republici Srbiji.

2. John Deere - ova šema zelene i žute boje, simbol jelena u skoku i John Deere zaštitni su znaci Deere & Company.

3. Autorsko pravo Deere & Company i RTI DOO NOVI SAD. Sva prava su zakonski zagarantovana. Deere & Company i RTI DOO NOVI SAD zadržavaju vlasništvo nad svim pravima, naslovima i interesima u svim autorskim pravima u svim dokumentima, tekstovima, slikama i softveru koji pripadaju Deere & Company i RTI DOO NOVI SAD.  

4. Pojedincima je dozvoljeno da elektronskim putem kopiraju materijal objavljen na ovom sajtu i da ga štampaju samo u svrhu ličnog informisanja pod uslovom da se i informacija o autorskim pravima i dopuštenje na kopijama nalaze i pod uslovom da nisu vršene nikakve izmene materijala. RTI DOO NOVI SAD ima dozvolu da kopira elektronskim putem materijal objavljen na ovom sajtu i da ga štampa za svoje kupce i potencijalne kupce, pod uslovom da se na kopijama nalazi informacija o autorskim pravima i dopuštenje i pod uslovom da nisu vršene nikakve izmene materijala.  

5. Nije dozvoljeno prenošenje fajlova sa ovog Web sajta i bilo kakvih modifikovanih verzija bez izričite pisane saglasnosti i dozvole RTI DOO NOVI SAD, a uz saglasnost Deere & Company.  

6. Nije dozvoljeno sačiniti kopiju ovog sajta.  

7. Prenošenje materijala sa ovog Web sajta neće biti protumačeno kao garantovanje prava na bilo koji patent, autorsko pravo ili zaštićeni znak koji je vlasništvo ili je pod kontrolom Deere & Company i RTI DOO NOVI SAD, osim ako to nije izričito navedeno na ovom Web sajtu.  

8. RTI DOO NOVI SAD možete poslati komentare, pitanja, predloge ili ideje vezano za ovaj Web sajt. Ukoliko to učinite, saglasni ste sa tim da takva informacija poslata RTI DOO NOVI SAD nije poverljiva, pa s toga RTI DOO NOVI SAD  nije obavezan da tu informaciju drži u tajnosti i da nije obavezan da odgovori. RTI DOO NOVI SAD  biće slobodan da upotrebi informaciju koju ste poslali u svaku svrhu, uključujući ali ne ograničavajući se na unapređivanje, osmišljavanje i marketing Web sajtova na osnovu takve informacije. RTI DOO NOVI SAD  takođe može reprodukovati, obelodaniti i distribuirati informaciju bez ograničenja.  

9. Ovaj Web sajt je postavljen pre svega za korišćenje od strane RTI DOO NOVI SAD, kupaca i potencijalnih kupaca. Moguće je da neće svi Web sajtovi ili usluge na koje se ove odredbe odnose biti na raspolaganju, te RTI DOO NOVI SAD  može menjati Web sajtove i usluge opisane na ovom Web sajtu u bilo koje vreme. Na ovom Web sajtu moguće je naići na nepreciznosti i informacije koje na ovom Web sajtu mogu biti periodično menjane. Proverite informacije kod RTI DOO NOVI SAD  pre nego što informaciju datu na Web sajtu shvatite kao konačnu.  

10. Informacija na ovom Web sajtu data je „kao što jeste“ bez ikakve garancije, izričite ili izvedene. RTI DOO NOVI SAD  neće imati nikakvu odgovornost za greške i propuste na ovom Web sajtu.  

11. Na odredbe navedene na ovom Web sajtu primenjivaće se zakonske odredbe Republike Srbije, a nadležan je sud u Novom Sadu.

RTI DOO NOVI SAD 
John Deere Serbian Distributor
Bulevar Vojvode Stepe 22, Serbia
Telefon: 021 488 30 33
Fax: 021 488 30 90
info@rti.rs

www.rti.rs